Konspekt lekcji w klasie III gimnazjum

Temat: Podobieństwo figur.

Cel lekcji: Podsumowanie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości o figurach podobnych.

Cele poznawcze: Definicja figur podobnych, cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych, tw. o polu figur podobnych.

Cele kształcace: Odczytywanie podobieństwa figur z danych, zebranie wiedzy o figurach podobnych.

Cele wychowawcze: Rozwijanie logicznego i systematycznego myślenia, kształcenie języka matematycznego, rozwijanie postawy badawczej.

Zasady nauczania: Związek treści z praktyką, stopniowanie trudności.

Metoda nauczania: Dyskusja, podawczo - naprowadzająca i poszukująca.

Formy pracy: Praca zbiorowa i w grupach.

Materiały i pomoce: Podręcznik, komputer, internetowe zasoby ze strony: www.wsip.com.pl/serwisy/mmm/scrypty5/2_t2.htm

oraz

www.wsip.com.pl/serwisy/mmm/scrypty5/2_uz3.htm

Czas pracy: 45 minut.

(Przebieg lekcji )

(Powrót do strony głównej)